Đồng Tâm

Từ dùng để chỉ sự đồng thuận, nhưng gần đây lại trở thành tâm điểm biểu thị sự bất đồng ý kiến giữa nhân dân và chính quyền, cùng với việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền. Đất trên địa bàn xã Đồng Tâm có một phần do quân Đọc tiếp…