Đồng Chí X

Dùng để chỉ một đồng chí trong bộ chính trị. Có nhiều gỉa thuyết X là gì nhưng giải thích sau đây có lý nhất:

4 đồng chí trông rất hùng dũng sang trọng

có 4 dấu khác nhau (huyền, ngã, không dấu, nặng)

Cách gõ telex của bốn dấu này là F, X, Z, J

Suy ra X là…

(more…)