🔵🔵🔴(Tiếng Việt)⬛🔵🔴🔴⬛🔺🔺⬛🔵⬛⬛🔺🔺⬛⬛🔴🔴 ⬛⬛🔺🔺🔵🔴🔵🔴⬛🔴🔵⬛🔺🔵🔴🔵🔵🔵🔺 ⬛🔵🔺⬛🔴🔵🔴(GS Hồ Ngọc Đại)🔺🔵🔵🔴🔵🔺🔴🔴⬛⬛🔺⬛⬛🔴⬛⬛🔵🔵⬛🔴 ⬛🔵🔴🔵🔺🔵⬛🔴🔺🔵🔴⬛⬛⬛🔴🔺🔴🔴⬛🔺🔵 ⬛⬛🔵🔵⬛ 🔵⬛🔵⬛⬛ 🔴⬛🔴🔺🔺🔺🔵⬛🔺🔺🔵🔴 🔺🔺⬛🔵🔴

🔵🔵🔴🔺⬛🔵🔴 ⬛🔴🔴🔺🔺 🔺🔵🔵🔺🔺 ⬛(🔺🔴⬛ ⬛🔵🔺⬛🔵🔺🔵)🔵 🔵🔺🔺🔺 🔺🔺🔺🔺🔵 ⬛🔵🔺 🔴

⬛🔺🔵🔴🔵⬛🔵🔴🔵🔺🔺🔵🔺🔴⬛ 🔺🔴🔴🔺🔺⬛🔵🔴⬛🔴 🔴🔵🔺🔵🔵 🔴🔺🔴🔺⬛⬛⬛🔺🔴🔴🔺🔵🔵🔴 🔺⬛⬛ 🔵🔵🔵🔵🔺 🔴⬛⬛🔵 🔴🔺🔺🔴🔺⬛🔺🔵🔴  🔺⬛⬛🔵⬛🔵🔺🔵 ⬛🔴🔴 🔵 🔵🔵🔴🔺🔺 ⬛🔺🔵🔺🔺🔺⬛🔴🔴🔴🔺🔺 🔵🔵🔺🔺🔴🔺 🔵⬛🔴🔺🔵🔵🔵🔵🔺🔴🔺⬛⬛🔵🔴 🔺🔴🔴(🔵⬛🔴🔵🔴🔺🔴⬛⬛🔵)⬛⬛🔴🔴🔵⬛⬛🔴🔺🔵 🔴🔴🔵🔵🔵🔺⬛🔴⬛ 🔺🔺🔵🔺🔺🔺 🔺🔺🔵🔺🔵🔴⬛⬛🔺🔵🔴🔵 🔺🔵🔵🔴🔺🔺⬛🔴🔴🔵🔺⬛⬛ ⬛🔵🔴 🔴🔵🔵🔴 ⬛🔺🔴🔺🔵🔵 🔴🔴🔵⬛ 🔴🔺🔴🔴 🔵🔺⬛ 🔴🔴🔵🔵 🔵🔵 🔺🔺  ⬛ 🔴🔺 🔴🔴🔺 🔺🔺 🔺

🔴🔴 🔴 🔵🔵 🔺🔺 🔵🔴⬛🔴⬛🔵🔵🔴🔴🔵⬛🔴🔵🔺🔵🔵 🔺 ⬛🔴🔴🔺 🔵🔵🔴🔵🔺🔴🔵🔴🔺 🔴🔺🔺🔵🔵⬛🔺⬛⬛🔵⬛⬛ 🔵🔺⬛🔺🔴🔺 ⬛🔴🔴🔵🔴🔵 🔺🔺🔴🔺🔵🔴🔵⬛🔴🔴🔺🔵🔵🔵🔺 🔺 🔺🔺⬛

⬛🔴🔴⬛🔵🔴 🔵🔵🔴🔺🔺 🔺🔺🔺⬛🔵🔵⬛🔺🔵⬛⬛🔵🔴 🔺🔴⬛🔵 🔺🔺🔵 🔴⬛🔵🔴 🔴 🔴🔴🔺🔵🔺🔴🔺🔺 🔴🔵⬛🔺⬛⬛ 🔴⬛🔴🔺🔵⬛🔵 🔴🔴🔺⬛🔴🔺🔺⬛🔴⬛🔵⬛⬛🔴🔺🔵 🔺🔺 🔴 🔴🔴 🔴🔺 🔵🔴🔵🔵🔵⬛ ⬛ ⬛⬛🔺🔵🔵🔴🔴 ⬛⬛⬛🔺⬛⬛ ⬛🔵🔺 🔴

⬛ 🔺🔵⬛⬛🔵🔵⬛🔺🔴🔺 🔺🔵⬛⬛🔴🔺⬛ 🔴🔺⬛🔺🔺⬛⬛🔵🔺🔴🔺🔴🔺🔵 🔵 🔺 🔵🔺🔵🔺🔺⬛🔴🔺🔺🔵🔵⬛ 🔵🔴🔵⬛🔴🔴🔴 ⬛🔴🔴🔵🔵🔴🔵🔴🔴🔴🔵 🔵 🔺🔴🔺🔴🔺🔺🔺🔵🔺🔵🔵🔴🔵 🔴🔺🔵

🔴⬛ 🔺⬛🔵 ⬛🔺🔴 🔺 🔵⬛ 🔺🔴 🔺🔺🔺🔵 🔴🔵🔴⬛ 🔴🔺 🔵🔵🔺 🔺🔵🔵🔴🔴🔴 🔵⬛🔴🔺🔵🔴🔵 ⬛🔴🔴🔵🔵 ⬛ 🔵🔴🔴🔵 🔺🔴🔴⬛⬛🔺 🔺🔺🔺🔵🔴⬛🔴🔺🔺🔵⬛🔵🔺🔵🔴 🔴🔵 🔵

🔺🔴🔴🔺⬛⬛ 🔵🔵 🔵🔺 ⬛🔴🔺🔺 ⬛⬛⬛🔵🔺🔺🔵 🔺⬛🔺🔺🔴🔵🔺🔺🔴 ⬛ 🔴🔴🔴🔵🔴🔵🔴🔺🔺🔵 🔴⬛ ⬛🔴⬛⬛ 🔺🔵🔴⬛🔴🔵🔴🔵🔴⬛🔵🔴⬛🔴 🔵🔵🔺 🔴⬛ 🔺🔴🔵 🔺🔺 🔺

Tham khảo báo Tiền Phong: Nhiều phụ huynh ý kiến về sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục

zvr
Bạn nghĩ gì?

Bình luận


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.