🔵🔵🔴(Tiếng Việt)⬛🔵🔴🔴⬛🔺🔺⬛🔵⬛⬛🔺🔺⬛⬛🔴🔴 ⬛⬛🔺🔺🔵🔴🔵🔴⬛🔴🔵⬛🔺🔵🔴🔵🔵🔵🔺 ⬛🔵🔺⬛🔴🔵🔴(GS Hồ Ngọc Đại)🔺🔵🔵🔴🔵🔺🔴🔴⬛⬛🔺⬛⬛🔴⬛⬛🔵🔵⬛🔴 ⬛🔵🔴🔵🔺🔵⬛🔴🔺🔵🔴⬛⬛⬛🔴🔺🔴🔴⬛🔺🔵 ⬛⬛🔵🔵⬛ 🔵⬛🔵⬛⬛ 🔴⬛🔴🔺🔺🔺🔵⬛🔺🔺🔵🔴 🔺🔺⬛🔵🔴

⬛🔺🔵🔴🔵⬛🔵🔴🔵🔺🔺🔵🔺🔴⬛ 🔺🔴🔴🔺🔺⬛🔵🔴⬛🔴 🔴🔵🔺🔵🔵 🔴🔺🔴🔺⬛⬛⬛🔺🔴🔴🔺🔵🔵🔴 🔺⬛⬛ 🔵🔵🔵🔵🔺 🔴⬛⬛🔵 🔴🔺🔺🔴🔺⬛🔺🔵🔴  🔺⬛⬛🔵⬛🔵🔺🔵 ⬛🔴🔴 🔵 🔵🔵🔴🔺🔺 ⬛🔺🔵🔺🔺🔺⬛🔴🔴🔴🔺🔺 🔵🔵🔺🔺🔴🔺 🔵⬛🔴🔺🔵🔵🔵🔵🔺🔴🔺⬛⬛🔵🔴 🔺🔴🔴(🔵⬛🔴🔵🔴🔺🔴⬛⬛🔵)⬛⬛🔴🔴🔵⬛⬛🔴🔺🔵 🔴🔴🔵🔵🔵🔺⬛🔴⬛ 🔺🔺🔵🔺🔺🔺 🔺🔺🔵🔺🔵🔴⬛⬛🔺🔵🔴🔵 🔺🔵🔵🔴🔺🔺⬛🔴🔴🔵🔺⬛⬛ ⬛🔵🔴 🔴🔵🔵🔴 ⬛🔺🔴🔺🔵🔵 🔴🔴🔵⬛ 🔴🔺🔴🔴 🔵🔺⬛ 🔴🔴🔵🔵 🔵🔵 🔺🔺  ⬛ 🔴🔺 🔴🔴🔺 🔺🔺 🔺

Tham khảo báo Tiền Phong: Nhiều phụ huynh ý kiến về sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục

Bạn cảm thấy thế nào?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *